Huidige coronabeleid

De overheid heeft per 25 september de 1,5m-afstandsregel laten vervallen. Daartegenover staat dat de regering besloten heeft dat locaties waar veel mensen samenkomen alleen toegankelijk zijn met een coronapas. Een dergelijke pas is echter voor kerken niet verplicht en de kerkenraad zou dat middel ook absoluut niet willen inzetten om mensen toegang te kunnen verlenen tot de kerkdienst. Wel of niet vaccineren beschouwt de kerkenraad als een persoonlijke zaak voor Gods aangezicht waarin we elkaars mening willen respecteren en verdragen. Nu de 1,5m-afstandsregel niet meer geldt vraagt dat echter wel om een helder beleid voor het bijwonen van de kerkdiensten. Wanneer we de coronapas niet willen gebruiken dienen we met wijsheid het aantal kerkgangers op te schalen. Als gemeente dragen we verantwoordelijkheid naar elkaar en voor elkaar. Dat betekent dat we rekening dienen te houden met de kwetsbaren in onze gemeente. Ieder moet zich veilig kunnen voelen in het bijwonen van de kerkdiensten.

De kerkenraad heeft daarom tot het volgende besloten:

  1. Vanaf oktober zullen er twee groepen kerkgangers gevormd worden(ieder kan één keer per zondag naar de kerk).
  2. Vanaf oktober zal ook in de grote zaal de kerkdienst gevolgd kunnen worden. Deze wordt zo ingericht dat de 1,5 meter gehouden kan worden voor degenen die graag nog deze afstand in acht willen nemen en daarover zekerheid willen.

Gebruik van de zalen

De koster krijgt regelmatig verzoeken over het gebruik van de zalen voor privé (familie)bijeenkomsten zoals recepties of borrels. De kerkenraad heeft besloten om hier in verband met de huidige coronaregels terughoudend mee om te gaan.

Het is daardoor momenteel helaas niet mogelijk om de zalen te gebruiken voor privé-bijeenkomsten.

De zalen worden alleen gebruikt voor activiteiten die gerelateerd zijn aan de eredienst of andere kerkelijke activiteiten, door een zodanig aantal personen dat gepaste afstand kan worden gehouden. 

De kerkenraad volgt de landelijke ontwikkelingen nauwgezet en wanneer de coronasituatie zich gunstig ontwikkelt kan het beleid verder verruimd worden. Daarin wil de kerkenraad zorgvuldig afwegingen maken en verantwoorde besluiten nemen. Misschien gaat het u te langzaam, misschien te snel. De kerkenraad zoekt in deze een weg om samen gemeente te zijn en vraagt daarvoor ieders begrip. Dat we ook in deze dingen eensgezind mogen zijn onder elkaar, naar Christus Jezus (Romeinen 15:5) waarbij Paulus oproept om elkaars zwakheden te dragen (Romeinen 15:1). Om op verantwoorde wijze de 1,5m-afstandsregel los te kunnen laten wil de kerkenraad benadrukken dat zij rekent op ieders verantwoordelijkheid om zich te houden aan de nog geldende basisregels:

  1. geef elkaar de ruimte
  2. blijf thuis bij klachten en laat u testen, en volg de aanwijzingen op ten aanzien van quarantaine en isolatie in geval van een coronabesmetting bij uzelf of in uw nabijheid
  3. twijfelt u/jij over naar de kerk gaan bij milde klachten? Doe dan voor de zekerheid een (zelf)test.
  4. draag zorg voor een goede handhygiëne (desinfectiepompjes bij de ingang van de kerk)

We zien biddend op de Heere of Hij vervullen wil wat we als gemeente iedere zondag als Zijn zegen mee mogen krijgen: De Heere zegene u en Hij behoede u.