Voorbede en dankzegging

Hiervoor kan men zich wenden tot de voorzitter of de scriba van de kerkenraad.