Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleid worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Uitzending

Luister iedere zondag rechtstreeks naar onze kerkdiensten.

Wilt u liever de dienst bekijken? Probeer het dan eens hier en kijk met ons mee.

Wanneer u problemen heeft met het beluisteren van onze kerkdiensten, laat het ons dan snel weten. U kunt contact opnemen via het Contact Formulier.

Bezinningsuur

Datum

Te lezen tekst

Jesaja 25 : 1-12
Gedeelte van het Avondmaalsformulier

Psalmbord

Ps 107 : 5, 10, 22
Ps 103 : 1, 2
Ps 103 : 6

Jesaja 25

 1. HEERE! Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen, Uw Naam zal ik loven, want Gij hebt wonder gedaan; Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid.
 2. Want Gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt; de vaste stad tot een vervallen hoop; het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden.
 3. Daarom zal U een machtig volk eren, de stad der tirannische volken zal U vrezen.
 4. Want Gij zijt den arme een Sterkte geweest, een Sterkte den nooddruftige, als hem bange was; een Toevlucht tegen den vloed, een Schaduw tegen de hitte; want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand.
 5. Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult Gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken; gelijk de hitte door de schaduw ener dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden.
 6. En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.
 7. En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn.
 8. Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken.
 9. En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.
 10. Want de hand des HEEREN zal op dezen berg rusten; maar Moab zal onder Hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest.
 11. En Hij zal Zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen, en Hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen hunner handen.
 12. En Hij zal de hoge vesten uwer muren buigen, vernederen, ja, Hij zal ze ter aarde tot het stof toe doen reiken.

Gedeelte van het Avondmaalsformulier

Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te zamen zijn naam met dankzegging prijzen; en een iegelijk spreke in zijn hart aldus: Ps. 103.

 1. "Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heiligen naam.
 2. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden.
 3. Die al uw ongerechtigheid vergeeft; die al uw krankheden geneest;
 4. Die uw leven verlost van het verderf; die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden.
 5. Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
 6. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.
 7. Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
 8. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.
 9. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.
 10. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen."