Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Markus 16 : 9-20
Heidelbergse Catechismus: Zondag 26; vraag en antwoord 69

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 118 : 12 (voorzang)
Ps 25 : 7
Ps 78 : 3
Ps 34 : 6, 7 R
Ps 81 : 12 R
Ps 89 : 15 R

Markus 16

Drie verschijningen

 1. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.
 2. Deze, heengaande, boodschapte het dengenen, die met Hem geweest waren, welke treurden en weenden.
 3. En als dezen hoorden, dat Hij leefde, en van haar gezien was, geloofden zij het niet.
 4. En na dezen is Hij geopenbaard in een andere gedaante, aan twee van hen, daar zij wandelden, en in het veld gingen.
 5. Dezen, ook heengaande, boodschapten het aan de anderen; maar zij geloofden ook die niet.
 6. Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen, die Hem gezien hadden, nadat Hij opgestaan was.
 7. En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.
 8. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
 9. En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.
 10. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.
 11. De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods.
 12. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 26

Vraag 69

Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd, dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?

Antwoord 69

Alzo, dat Christus dit uitwendige waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft, dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest van de onreinheid mijner ziel, dat is, van al mijn zonden, gewassen ben, al ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg tenemen, gewassen ben.

Thema voor de preek:

'Het teken en zegel van de Heilige Doop'

 1. Inzetting
 2. Onderwijzing
 3. Toezegging

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk