Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

1 Timotheüs 4 : 1-10

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 62 : 1 (voorzang)
Ps 119 : 3
Ps 118 : 1
Ps 32 : 4, 6 R
Ps 91 : 7 R
Ps 56 : 5 R

I Timotheüs 4

De afval in de laatste tijden

 1. Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,
 2. Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;
 3. Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.
 4. Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;
 5. Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.

Vermaning tot getrouwe ambtsvervulling

 1. Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt.
 2. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.
 3. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.
 4. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig.
 5. Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen.
 6. Beveel deze dingen, en leer ze.

Thema voor de preek:

'Het nut van de Godzaligheid'

 1. De inhoud van de Godzaligheid
 2. De uitwerking van de Godzaligheid

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk