Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Lukas 11 : 1-13
HC; zondag 45, V&A 116

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 25 : 4 (voorzang)
Ps 123 : 1
Ps 116 : 1, 3
Ps 84 : 4 R
Ps 86 : 3 R
Ps 141 : 2 R

Lukas 11

Het gebed des Heeren

 1. En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
 2. En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
 3. Geef ons elken dag ons dagelijks brood.
 4. En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Gelijkenis van den onbeschaamden vriend

 1. En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal ter middernacht tot hem gaan, en tot hem zeggen: Vriend! leen mij drie broden;
 2. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niet, dat ik hem voorzette;
 3. En dat die van binnen, antwoordende, zou zeggen: Doe mij geen moeite aan; de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan, om u te geven.
 4. Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan, en hem geven zoveel als hij er behoeft.
 5. En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
 6. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
 7. En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven?
 8. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven?
 9. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

Heidelbergse Catechismus

Zondag 45

Vraag 116
Waarom is het gebed den Christenen van node?

Antwoord 116
Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Thema voor de preek:

'Waarom is gebed nodig?'

 1. het gebed als eis
 2. het gebed als middel
 3. het gebed als belofte

Vragen bij de preek:                

 1. Bespreek eens met elkaar waarom we nu juist door te bidden onze dankbaarheid aan God het meest kunnen laten zien.
 2. Luther heeft ergens geschreven: ‘God had ons niet zo streng bevolen om te bidden, als Hij ons niet zou willen verhoren.’
  Wat vindt u van deze gedachte?
 3. Moeten we vaste tijdstippen hebben om te bidden of zou dat aan de ‘spontaniteit’ van het gebed juist afbreuk kunnen doen?
  Heeft I Thessalonicenzen 5:17 hierover iets te zeggen?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas 
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.