Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Jesaja 26 : 1-9
HC zondag 47, v&a 122

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 72 : 1 (voorzang)
Ps 8 : 1, 9
Ps 2 : 4
Ps 119 : 4, 32 R
Ps 86 : 5, 6 R
Gebed des Heeren: 2 R

Jesaja 26

Danklied der verlosten

 1. Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen.
 2. Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de getrouwigheden bewaart.
 3. Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.
 4. Vertrouwt op den Heere tot in der eeuwigheid; want in den Heere Heere is een eeuwige rotssteen.
 5. Want Hij buigt de hooggezetenen neder, de verheven stad; Hij vernedert ze, Hij vernedert ze tot de aarde toe, Hij doet ze tot aan het stof reiken.
 6. De voet zal ze vertreden, de voeten des ellendigen, de treden der armen.
 7. Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, den gang des rechtvaardigen weegt Gij recht.
 8. Wij hebben ook in den weg Uwer gerichten, U, o Heere! verwacht; tot Uw Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel.
 9. Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid.

Heidelbergse Catechismus

Vraag 122

Welke is de eerste bede?

Antwoord 122

Uw naam worde geheiligd. Dat is: Geef ons eerstelijk, dat wij U recht kennen, en U in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen ; daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwille niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde.

Thema voor de preek:

'De eerste bede: Uw Naam worde geheiligd.'

 1. Verlangen om God te mogen kennen
 2. Verlangen om Gods werken te loven
 3. Verlangen om Gods Naam te eren

Vragen bij de preek:

 1. Om Gods Naam te heiligen moeten we God ook kennen?
  Hoe leren we God kennen? Wat kent u/ken jij inmiddels van God?
 2. We kunnen Gods Naam eren met onze mond door hem te loven.
  Op welke andere wijzen kunnen we God nog meer eren in ons leven?
 3. Hebt u/heb jij het verlangen om God te kennen, te loven en te eren?
  Zo niet, wat moet er dan gebeuren?
  Zo ja, hoe krijgt dat verlangen dan vorm in uw/jouw leven?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Kerkjeugd en onderwijs
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.