Eredienst

Datum

Te lezen tekst

I Petrus 5 : 1-14
HC zondag 52, v&a 127

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 98 : 2 (voorzang)
Ps 103 : 7
Ps 60 : 7
Ps 25 : 1, 2 R
Ps 35 : 1 R
Gebed des Heeren: 7, 8 R

I Petrus 5

Plichten der ouderlingen

 1. De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden:
 2. Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed;
 3. Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde.
 4. En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen.

Vermaning tot nederigheid

 1. Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.
 2. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.
 3. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
 4. Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
 5. Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.

Wensen en groeten

 1. De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.
 2. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
 3. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat.
 4. U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.
 5. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 52

Vraag 127

Welke is de zesde bede?
Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is: Dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld, en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uws Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enen male de overhand behouden.

Thema voor de preek:

'Zesde bede: Leid ons niet in verzoeking'

 1. Belijdenis van eigen zwakte
 2. Kennis van de vijanden
 3. Leiding door Gods geest

Vragen bij de preek:

 1. Hoe gaat u/ga jij om met de tekst uit I Thessalonicenzen 5:21? Kan de duivel die tekst ook misbruiken?
 2. Wat is het verschil tussen "verzoeken" en "beproeven"?
  Als u/jij daarmee te maken krijgt, wat werken ze dan bij u/jou uit?
 3. Wat betekent het bidden van de zesde bede voor uw/jouw gebruik van moderne media en social media?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.