Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Lukas 2 : 1-7

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Voorzang: zie liederenblad
Ps 139 : 3, 4
Ps 119 : 32
Lofz. van Maria 2 R
Ps 116 : 11 R
Lofz. van Zacharias 1 R
Ere zij God

Lukas 2

Geboorte van Jezus Christus

 1. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
 2. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.
 3. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
 4. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
 5. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
 6. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
 7. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Thema voor de preek:

'Géén plaats voor Gods Zoon'

 1. De oorzaak daarvan
 2. De zegen daarvan

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconaat
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.