Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Johannes 2 : 13-25

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Lofz. v. Simeon 1 (voorzang)
Ps 84 : 1
Ps 51 : 9
Ps 69 : 3, 4 R
Ps 102 : 16 R
Ps 40 : 4 R

Johannes 2

De tempelreiniging

 1. En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem.
 2. En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende.
 3. En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om.
 4. En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel.
 5. En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.
 6. De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet?
 7. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.
 8. De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?
 9. Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams.
 10. Daarom, als Hij opgestaan was van de doden, werden Zijn discipelen gedachtig, dat Hij dit tot hen gezegd had, en zij geloofden de Schrift, en het woord, dat Jezus gesproken had.
 11. En als Hij te Jeruzalem was, op het pascha, in het feest, geloofden velen in Zijn Naam, ziende Zijn tekenen, die Hij deed.
 12. Maar Jezus Zelf betrouwde hun Zichzelven niet, omdat Hij hen allen kende,
 13. En omdat Hij niet van node had, dat iemand getuigen zou van den mens; want Hij Zelf wist, wat in den mens was.

Thema voor de preek:

'Lessen van Jezus' reiniging in de tempel'

 1. De reden van Jezus' ijver
 2. De wijze van Jezus' ijver
 3. De betekenis van Jezus' ijver

Vragen bij de preek:

 1. Hoe kan bij u/jou de liefdedienst aan de Heere vervallen tot uiterlijke, plechtige handelingen maar zonder uw/jouw hart? 
 2. Zijn er in uw/jouw leven dingen waar de Heere de bezem door moet halen als Hij voor de eer van Zijn Vader in uw/ jouw leven gaat ijveren?
  Hoe kunnen we elkaar daarin ook helpen?
 3. "De ijver voor Uw huis heeft Mij verteerd" (Psalm 69). Door het geloof gaat een Christen dit belijden en beleven. Hoe komt dat tot uiting in uw/jouw leven?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.