Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Lukas 1 : 26-38

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 91 : 5 (voorzang)
Ps 98 : 1, 2
Lofz. van Zacharia : 2
Ps 111 : 3, 5 R
Ps 89 : 12 R
Lofz. van Maria : 3 R

Lukas 1

Geboorte van Jezus aangekondigd

 1. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth;
 2. Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria.
 3. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.
 4. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overleide, hoedanig deze groetenis mocht zijn.
 5. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
 6. En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.
 7. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.
 8. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.
 9. En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?
 10. En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.
 11. En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde.
 12. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
 13. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.

Thema voor de preek:

'De Engel Gabriël van God gezonden'

 1. Met een lang verwachte Boodschap
 2. Tot een ondertrouwde maagd
 3. Spreekt haar van een machtig Koning

Collecten:

 1. Kerk
 2. Theologische Universiteit
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.