Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Lukas 21 : 25-36

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 7 : 1, 9
Ps 33 : 10, 11
Ps 130 : 3
Ps 25 : 2, 7 R
Ps 45 : 7 R
Ps 42 : 5 R

Lukas 21

Wederkomst van den Zoon des mensen

 1. En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;
 2. En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
 3. En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
 4. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.
 5. En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen.
 6. Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de zomer nu nabij is.
 7. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.
 8. Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn.
 9. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

De waakzaamheid

 1. En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens over kome.
 2. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn.
 3. Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.

Thema voor de preek:

'De les van de vijgenboom'

 1. Die moeten we leren
 2. Die moeten we verstaan
 3. Die moeten we beoefenen