Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Lukas 24 : 1-12

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Liederenblad(zie bijlage)
Ps 118 : 12
Ps 27 : 1, 7
Ps 81 : 12 (dopelingen worden binnengebracht)
Ps 105 : 5 (toezingen na de doop)
Ps 42 : 3, 4 R
Ps 21 : 4 R
Ps 52 : 7 R

Lukas 24

De opstanding

 1. En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.
 2. En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.
 3. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.
 4. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.
 5. En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?
 6. Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was,
 7. Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage weder opstaan.
 8. En zij werden indachtig Zijner woorden.
 9. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven, en aan al de anderen.
 10. En deze waren Maria Magdalena, en Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en de andere met haar, die dit tot de apostelen zeiden.
 11. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet.
 12. Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij de linnen doeken, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelven van hetgeen geschied was.

Thema voor de preek:
'Hij is opgestaan'

 1. Wat er overwonnen is
 2. Hoe het overwonnen is
 3. Voor wie het overwonnen is