Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Psalm 47
Lukas 24 : 50-53

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 119 : 3 (voorzang)
Ps 47 : 1, 3
Ps 61 : 6, 7
Ps 110 : 1, 2, 3, 5, 7 R
Ps 93 : 1, 4 R
Ps 47 : 2, 4, 5 R

Psalm 47

Een triomfpsalm der Kerk

 1. Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
 2. Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang.
 3. Want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde.
 4. Hij brengt de volken onder ons, en de natiën onder onze voeten.
 5.  Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft liefgehad. Sela.
 6. God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin.
 7. Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onzen Koning, psalmzingt!
 8. Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing!
 9. God regeert over de heidenen; God zit op den troon Zijner heiligheid.
 10. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van den God van Abraham; want de schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven!

Lukas 24

De hemelvaart

 1. En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
 2. En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.
 3. En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.
 4. En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.

Thema voor de preek:

'Hemelvaart vanuit het Oude Testament'