Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Exodus 30 : 1-10
Exodus 30 : 34-38

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 146 : 6 (voorzang)
Ps 116 : 1, 10
Ps 86 : 3
Ps 81 : 12 (dopeling wordt binnengebracht)
Ps 105 : 5 (toezingen na de doop)
Ps 4 : 3, 4 R
Ps 105 : 3 R
Ps 68 : 10 R

Exodus 10

Het reukaltaar

 1. Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken; van sittimhout zult gij het maken.
 2. Een el zal zijn lengte zijn, en een el zijn breedte, vierkant zal het zijn, maar twee ellen deszelfs hoogte; uit hetzelve zullen zijn hoornen zijn.
 3. En gij zult het met louter goud overtrekken, zijn dak en deszelfs wanden rondom, als ook zijn hoornen; en gij zult het een gouden krans rondom maken.
 4. Gij zult ook twee gouden ringen daaraan maken, onder zijn krans; aan zijn twee zijden zult gij dezelve maken, aan zijn beide zijden; en zij zullen zijn tot plaatsen voor de handbomen, dat men het daarmede drage.
 5. De draagbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult die met goud overtrekken.
 6. En gij zult het zetten voor den voorhang, die voor de ark der getuigenis zijn zal; voor het verzoendeksel, hetwelk zijn zal boven de getuigenis, waarheen Ik met u samenkomen zal.
 7. En Aaron zal daarop aansteken welriekende specerijen; allen morgen, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelve aansteken.
 8. En als Aaron de lampen aansteken zal, tussen de twee avonden, zal hij dat aansteken; het zal een gedurig reukwerk zijn, voor het aangezicht des Heeren, bij uw geslachten.
 9. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelve aansteken, noch brandoffer, noch spijsoffer; gij zult ook geen drankoffer daarop gieten.
 10. En Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen, met het bloed des zondoffers der verzoeningen; eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij uw geslachten; het is heiligheid der heiligheden den Heere!
   

Het heilige reukwerk

 1. Verder zeide de Heere tot Mozes: Neem tot u welriekende specerijen, mirresap, en oniche, en galban, deze welriekende specerijen, en zuiveren wierook; dat elk bijzonder zij.
 2. En gij zult een reukwerk ener zalf daaruit maken, naar het werk des apothekers, gemengd, rein, heilig.
 3. En gij zult van hetzelve heel klein pulver stoten, en gij zult daarvan leggen voor de getuigenis in de tent der samenkomst, waarheen Ik tot u komen zal; het zal ulieden heiligheid der heiligheden zijn.
 4. Doch naar het maaksel dezes reukwerks, hetwelk gij gemaakt zult hebben, zult gijlieden voor uzelven geen maken; het zal u heiligheid zijn voor den Heere.
 5. De man, die dergelijke maken zal, om daaraan te rieken, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken.

Thema voor de preek:

'Het reukofferaltaar'

 1. De offerplaats
 2. De offeraar
 3. De offerande

In deze dienst zal de Heilige doop worden bediend. 
Het formulier om de Heilige doop te bedienen vindt u in de bijlage bij deze pagina.