Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Johannes 6 : 1-27

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 143 : 10
Ps 138 : 1
Ps 97 : 1, 4
Ps 84 : 2, 3 R
Ps 145 : 3 R
Ps 68 : 10 R

Johannes 6

De wonderbare spijziging

 1. Na dezen vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias.
 2. En Hem volgde een grote schare, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de kranken.
 3. En Jezus ging op den berg, en zat aldaar neder met Zijn discipelen.
 4. En het pascha, het feest der Joden, was nabij.
 5. Jezus dan, de ogen opheffende, en ziende, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide tot Filippus: Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen?
 6. (Doch dit zeide Hij, hem beproevende; want Hij wist Zelf, wat Hij doen zou.)
 7. Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor dezen niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig neme.
 8. Een van Zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot Hem:
 9. Hier is een jongsken, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?
 10. En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent vijf duizend in getal.
 11. En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende, deelde Hij ze den discipelen, en de discipelen dengenen, die nedergezeten waren; desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden.
 12. En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga.
 13. Zij vergaderden ze dan, en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, welke overgeschoten waren dengenen, die gegeten hadden.
 14. De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.
 15. Jezus dan, wetende, dat zij zouden komen, en Hem met geweld nemen, opdat zij Hem Koning maakten, ontweek wederom op den berg, Hij Zelf alleen.

Jezus wandelt op de zee

 1. En als het avond geworden was, gingen Zijn discipelen af naar de zee.
 2. En in het schip gegaan zijnde, kwamen zij over de zee naar Kapernaum. En het was alrede duister geworden, en Jezus was tot hen niet gekomen.
 3. En de zee verhief zich, overmits er een grote wind waaide.
 4. En als zij omtrent vijf en twintig of dertig stadien gevaren waren, zagen zij Jezus, wandelende op de zee, en komende bij het schip; en zij werden bevreesd.
 5. Maar Hij zeide tot hen: Ik ben het; zijt niet bevreesd.
 6. Zij hebben dan Hem gewilliglijk in het schip genomen; en terstond kwam het schip aan het land, daar zij naar toe voeren.

Het brood des levens

 1. Des anderen daags de schare, die aan de andere zijde der zee stond, ziende, dat aldaar geen ander scheepje was dan dat ene, daar Zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met Zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat Zijn discipelen alleen weggevaren waren;
 2. (Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias, nabij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had.)
 3. Toen dan de schare zag, dat Jezus aldaar niet was, noch Zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen, en kwamen te Kapernaum, zoekende Jezus.
 4. En als zij Hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot Hem: Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen?
 5. Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt, en verzadigd zijt.
 6. Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld.

Thema voor de preek:

'Het werk van Jezus'

 1. Hij geeft brood
 2. Hij geeft het leven
 3. Hij geeft Zijn leven