Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Johannes 19 : 1-7

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

31 : 11 (voorzang)
Ps : 56 : 1
Ps 19 : 4
Ps 3 : 1, 4 R
Ps 45 : 1, 7 R
Ps 73 : 13 R

Johannes 19

Jezus gegeseld

 1. Toen nam Pilatus dan Jezus, en geselde Hem.
 2. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en wierpen Hem een purperen kleed om;
 3. En zeiden: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! En zij gaven Hem kinnebakslagen.
 4. Pilatus dan kwam wederom uit, en zeide tot hen: Ziet, ik breng Hem tot ulieden uit, opdat gij wetet, dat ik in Hem geen schuld vinde.
 5. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon, en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Ziet, de Mens!
 6. Als Hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: Kruis Hem, kruis Hem; Pilatus zeide tot hen: Neemt gijlieden Hem en kruist Hem; want ik vind in Hem geen schuld.
 7. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en naar onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelven Gods Zoon gemaakt.

Thema voor de preek:

'Ziet, de Mens!'

 1. Door Pilatus uitgeleid
 2. Door God voorgeleid
 3. Door de Heilige Geest voorgesteld

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet ook onze adoptiekinderen niet!
Op de contactpagina vindt u de info over de bankrekening van de kerk.