Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Markus 15 : 16-39

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 31 : 11
Ps 147 : 1, 6
Ps 51 : 5
Ps 22 : 1, 12 R
Ps 40 : 4, 8 R
Ps 27 : 7 R

Markus 15

Jezus weggeleid

 1. En de krijgsknechten leidden Hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen;
 2. En deden Hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten Hem die op;
 3. En begonnen Hem te groeten, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!
 4. En sloegen Zijn hoofd met een rietstok, en bespogen Hem, en vallende op de knieen, aanbaden Hem.
 5. En als zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen.
   

De kruisiging

 1. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.
 2. En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats.
 3. En zij gaven Hem gemirreden wijn te drinken; maar Hij nam dien niet.
 4. En als zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou.
 5. En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem.
 6. En het opschrift Zijner beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING DER JODEN.
 7. En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter-,en een aan Zijn linker zijde.
 8. En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.
 9. En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden, en zeggende: Ha! Gij, die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt,
 10. Behoud Uzelven, en kom af van het kruis.
 11. En insgelijks ook de overpriesters, met de Schriftgeleerden, zeiden tot elkander, al spottende: Hij heeft anderen verlost; Zichzelven kan Hij niet verlossen.
 12. De Christus, de Koning Israels, kome nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met Hem gekruist waren, smaadden Hem.
 13. En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
 14. En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?
 15. En sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden: Ziet, Hij roept Elias.
 16. En er liep een, en vulde een spons met edik, en stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken, zeggende: Houdt stil, laat ons zien, of Elias komt, om Hem af te nemen.
 17. En Jezus, een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf den geest.
 18. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden.
 19. En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond, ziende, dat Hij alzo roepende den geest gegeven had, zeide: Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon!

Thema voor de preek:

'Simon van Cyrene: van voorbijganger tot kruisdrager'

 1. Een voorbijganger stilgezet
 2. Een kruisdrager ingezet
 3. Dé Zondebok uitgezet

Collecten:

 1. Kerk
 2. Evangelisatie
 3. Extra voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet!

Op de contactpagina vindt u de info over de bankrekening van de kerk.