Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Johannes 6 : 47-59
Heidelbergse Catechismus: Zondag 28; vraag en antwoord 76

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 65 : 1(voorzang)
Ps 105 : 22
Ps 42 : 7
Ps 132 : 9, 10 R
Ps 41 : 6 R
Ps 92 : 7 R

Johannes 6

 1. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.
 2. Ik ben het Brood des levens.
 3. Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven.
 4. Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve.
 5. Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.
 6. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te eten geven?
 7. Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.
 8. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
 9. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.
 10. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.
 11. Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij.
 12. Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het Manna gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven.
 13. Deze dingen zeide Hij in de synagoge, lerende te Kapernaum.

Heidelbergse Catechismus

Vraag 76

Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken?

Antwoord 76

Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door den Heiligen Geest, die èn in Christus èn in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het, dat Christus in den hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één Geest eeuwiglijk leven en geregeerd worden.

Thema voor de preek:

'De inhoud van het Heilig Avondmaal'

 1. Door het geloof Christus aannemen
 2. Door het geloof met Christus verenigd worden

Collecten:

 1. Kerk
 2. Evangelisatie
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.