Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Psalm 143

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 66 : 1 (voorzang)
Ps 119 : 7
Ps 143 : 2
Ps 25 : 2, 4 R
Ps 143 : 8, 10 R
Ps 147 : 7 R

Psalm 143

Gebed om haastige verlossing van de vijanden

 1. Een psalm van David. O Heere! hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen; verhoor mij naar Uw waarheid, naar Uw gerechtigheid.
 2. En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.
 3. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde; hij legt mij in duisternissen, als degenen, die over lang dood zijn.
 4. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij.
 5. Ik gedenk aan de dagen van ouds; ik overleg al Uw daden; ik spreek bij mijzelven van de werken Uwer handen.
 6. Ik breid mijn handen uit tot U; mijn ziel is voor U als een dorstig land. Sela.
 7. Verhoor mij haastelijk, Heere! mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden dengenen, die in den kuil dalen.
 8. Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.
 9. Red mij, Heere! van mijn vijanden; bij U schuil ik.
 10. Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Uw goede Geest geleide mij in een effen land.
 11. O Heere! maak mij levend, om Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid.
 12. En roei mijn vijanden uit, om Uw goedertierenheid, en breng hen om, allen, die mijn ziel beangstigen; want ik ben Uw knecht.

Thema voor de preek:

'Geestelijke leiding'

 1. Ootmoedige gebeden
 2. Gehoorzaam gevolgd

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.