Eredienst

Datum

Te lezen tekst

I Korinthe 15 : 1-11

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Tien Geb : 2 (voorzang)
Ps 31 : 15
Ps 95 : 2
Ps 89 : 9, 15 R
Ps 72 : 8, 10 R
Ps 118 : 13 R

I Korinthe 15

De opstanding der doden

 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;
 2. Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.
 3. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
 4. En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;
 5. En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.
 6. Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.
 7. Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen.
 8. En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.
 9. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb.
 10. Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is.
 11. Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd.

Thema voor de preek:

'Christus verschijnt aan meer dan 500 broeders'

 1. Vrucht van Pasen
 2. Vreugde van Pasen

Vragen bij de preek:

 1. Noem eens een aantal verschijningen van de Heere Jezus.
  Wat is in die verschijningen hetzelfde? Wat is verschillend?
 2. Verschijnen = Zich laten zien. Kunt u / kun jij drie reden bedenken waarom de Heere Jezus verschijnt?
 3. Hoe laat de Heere Jezus Zich na Zijn hemelvaart aan ons "zien"? Kunt en wilt u / kun en wil jij over zo'n ontmoeting met de Heere Jezus iets vertellen? 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Theologische Universiteit
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.