Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Genesis 9 : 1-17
Heidelbergse Catechismus; zondag 40, V&A 105, 106

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 24 : 4 (voorzang)
Ps 5 : 4, 8
Ps 69 : 14
Ps 119 : 73, 78 R
Ps 26 : 2, 3 R
Ps 72 : 4 R

Genesis 9

Gods verbond met Noach

 1. En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!
 2. En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven.
 3. Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid.
 4. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.
 5. En voorwaar, Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen; van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijken zijns broeders zal Ik de ziel des mensen eisen.
 6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.
 7. Maar gijlieden, weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt; teelt overvloediglijk voort op de aarde, en vermenigvuldigt op dezelve.
 8. Voorts zeide God tot Noach, en tot zijn zonen met hem, zeggende:
 9. Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u;
 10. En met alle levende ziel, die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe.
 11. En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven.
 12. En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten.
 13. Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde.
 14. En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken;
 15. Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven.
 16. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is.
 17. Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is.

Heidelbergse Catechismus

Vraag 105

Wat eist God in het zesde gebod?
Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen ontere, hate, kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve; waarom ook de Overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren.

Vraag 106

Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken?
God, verbiedende den doodslag, leert ons, dat Hij den wortel des doodslags, als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt.

Thema voor de preek:

'Het zesde gebod: het verbod op doodslag'

 1. de reikwijdte
 2. de diepgang
 3. de betekenis

Vragen bij de preek:

 1. Welk argument geeft God in Genesis 9:6 waarom we de naaste die mogen doden?
  Stempelt dat argument ook uw / jouw manier van omgaan met anderen? Hoe dan?
 2. Het zesde gebod vraagt om eerbied voor het geschapen leven.
  Bespreek eens met elkaar hoe ver dat praktisch reikt.
 3. Onze overtreding van het zesde gebod vindt zijn trieste hoogtepunt in het doden van Gods Zoon aan het kruis. Maar dáár biedt God nu juist ook de oplossing voor onze overtreding.
  Bespreek dat wonder eens met elkaar en wat nodig is om daar persoonlijk deel aan te krijgen.

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.