Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Psalm 68 : 8-20

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Voorzang: De dag van de Vorst brak aan
Ps 5 : 1, 2
Ps 9 : 10, 11
Ps 65 : 2, 3 R
Ps 68 : 9 R
Ps 24 : 5 R

Psalm 68

 1. O God! toen Gij voor het aangezicht Uws volks uittoogt, toen Gij daarhenen tradt in de woestijn; Sela.
 2. Daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn; zelfs deze Sinai, voor het aanschijn Gods, des Gods van Israel.
 3. Gij hebt zeer milden regen doen druipen, o God! en Gij hebt Uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden.
 4. Uw hoop woonde daarin; Gij bereiddet ze door Uw goedheid voor den ellendige, o God!
 5.  De Heere gaf te spreken; der boodschappers van goede tijdingen was een grote heirschaar.
 6. De koningen der heirscharen vloden weg, zij vloden weg; en zij, die te huis bleef, deelde den roof uit.
 7. Al laagt gijlieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duive, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud.
 8. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Zalmon.
 9. De berg Basan is een berg Gods; de berg Basan is een bultige berg.
 10. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Dezen berg heeft God begeerd tot Zijn woning; ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid.
 11. Gods wagenen zijn tweemaal tien duizend, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen, een Sinai in heiligheid!
 12. Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o Heere God!
 13. Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.

Thema voor de preek:

'De hemelvaart van Christus'

 1. Door God voorzegd
 2. Door de Zoon vervuld
 3. Door de Heilige Geest toegepast

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.