Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Hebreeën 10 : 1-10

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 115 : 5 (voorzang)
Ps 81 : 4
Ps 119 : 3
Ps 40 : 3 R
Ps 66 : 8 R
Morgenzang : 3 (toezingen)
Ps 90 : 9 R

Hebreeën 10

Het ene offer van Christus volmaakt in eeuwigheid

 1. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.
 2. Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde;
 3. Maar nu geschiedt in dezelve alle jaren weder gedachtenis der zonden.
 4. Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme.
 5. Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;
 6. Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd.
 7. Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!
 8. Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);
 9. Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.
 10. In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied.

Psalm 40

 1. Welgelukzalig is de man, die den Heere tot zijn vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hovaardigen, en die tot leugen afwijken.
 2. Gij, o Heere, mijn God! hebt Uw wonderen en Uw gedachten aan ons vele gemaakt, men kan ze niet in orde bij U verhalen; zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen.
 3. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geeist.
 4. Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven.

Thema voor de preek:

'Gods wil gehoorzamen'

 1. door David getuigd
 2. door Christus volbracht
 3. door de Kerk beleefd

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.