Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Kolossenzen 1 : 12-23

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 116 : 1 (voorzang)
Ps 84 : 1
Ps 51 : 5
Ps 77 : 4, 7 R
Ps 130 : 3 R
Ps 138 : 4 R

Kolossenzen 1

 1. Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht;
 2. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;
 3. In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;
 4. Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.
 5. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
 6. En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;
 7. En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
 8. Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;
 9. En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.
 10. En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend,
 11. In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen;
 12. Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;

Thema voor de preek:

'Leven met een fundament'

Collecten:

 1. Kerk
 2. Theologische Universiteit
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.