Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Psalm 44 : 23-27
Mattheus 24 : 4-14
Kolossenzen 1 : 24-29
Kolossenzen 2 :1-3

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 117 (voorzang)
Ps 43 : 3, 4
Ps 43 : 5
Ps 33 : 10 R
Ps 72 : 7, 11 R
Ps 73 : 12 R

Psalm 44

 1. Maar om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij worden geacht als slachtschapen.
 2. Waak op, waarom zoudt Gij slapen, Heere! Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid.
 3. Waarom zoudt Gij Uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten?
 4. Want onze ziel is in het stof nedergebogen; onze buik kleeft aan de aarde.
 5. Sta op, ons ter hulp, en verlos ons om Uwer goedertierenheid wil.
   

Mattheus 24

 1. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
 2. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.
 3. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
 4. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
 5. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.
 6. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
 7. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
 8. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
 9. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
 10. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
 11. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

Kolossenzen 1

Arbeid en strijd van Paulus en zijn bediening

 1. Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;
 2. Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;
 3. Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;
 4. Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;
 5. Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;
 6. Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.

Kolossenzen 2

 1. Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u heb, en voor degenen, die te Laodicea zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien;
 2. Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus;
 3. In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.

Thema voor de preek:

'De overblijfselen van de verdrukking van Christus dragen'

Collecten:

 1. Kerk
 2. Theologische Universiteit
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.