Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Genesis 12 : 10-20

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 118 : 1 (voorzang)
Ps 90 : 8
Ps 65 : 2
Ps 77 : 5 R
Ps 85 : 3 R
Ps 146 : 3 R

Genesis 12

 1. En er was honger in dat land; zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land.
 2. En het geschiedde, als hij naderde, om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw: Zie toch, ik weet, dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht.
 3. En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen: Dat is zijn huisvrouw; en zij zullen mij doden, en u in het leven behouden.
 4. Zeg toch: Gij zijt mijn zuster; opdat het mij wel ga om u, en mijn ziel om uwentwil leve.

In Egypte

 1. En het geschiedde, als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was.
 2. Ook zagen haar de vorsten van Farao, en prezen haar bij Farao; en die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao.
 3. En hij deed Abram goed, om harentwil; zodat hij had schapen, en runderen, en ezelen, en knechten, en maagden, en ezelinnen, en kemelen.
 4. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Saraï, Abrams huisvrouw.
 5. Toen riep Farao Abram, en zeide: Wat is dit, dat gij mij gedaan hebt? waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven, dat zij uw huisvrouw is?
 6. Waarom hebt gij gezegd: Zij is mijn zuster; zodat ik haar mij tot een vrouw zoude genomen hebben? en nu, zie, daar is uw huisvrouw; neem haar en ga henen!
 7. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem, en zijn huisvrouw, en alles wat hij had.

Thema voor de preek:

'Abrams geloof beproefd

 1. De wijze van de beproeving
 2. De uitkomst van de beproeving
 3. De les van de beproeving

Vragen bij de preek:

 1. Noem eens enkele andere mensen uit de Bijbel (bijv. David, Asaf, Paulus, de Heere Jezus, de eerste Christenen) die beproefd werden. Op welke wijze werden zij beproefd en hoe gingen zij daarmee om?
 2. Waarom beproefd God Zijn kinderen?
  En wat is het verschil tussen een beproeving en een verzoeking?
 3. Wat leert u / leer jij van beproevingen?
  Hoe kunnen we daarin een voorbeeld en/of steun zijn voor anderen?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.