Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Jacobus 3 : 1-18
HC; zondag 43, V&A 112

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 119 : 3 (voorzang)
Ps 37 : 2
Ps 52 : 7
Ps 15 : 1, 3 R
Ps 86 : 6 R
Ps 89 : 1 R

Jakobus 3

Misbruik der tong

 1. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende, dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen.
 2. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.
 3. Ziet, wij leggen den paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om;
 4. Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarhenen ook de begeerte des stuurders wil.
 5. Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt.
 6. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel.
 7. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur.
 8. Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn.
 9. Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.
 10. Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden.
 11. Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet en het bitter?
 12. Kan ook, mijn broeders, een vijgeboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen.
 13. Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid.
 14. Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid.
 15. Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels.
 16. Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel.
 17. Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.
 18. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.

Heidelbergse Catechismus

Vraag 112

Wat wil het negende gebod?

Antwoord 112

Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve, niemand zijn woorden verdraaie, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen; maar allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken des duivels, vermijde, tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil; insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde; ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Thema voor de preek:

'Het negende gebod: geen vals getuigenis spreken'

 1. De diepte van dit gebod
 2. De betekenis van dit gebod
 3. De vervulling van dit gebod

Vragen bij de preek:

 1. De Catechismus noemt liegen, bedriegen, onwaarheid spreken "eigen werken van de duivel".
  Dus als we liegen, jokken of niet de waarheid vertellen, gedragen we ons als de duivel. Spreek daar eens met elkaar over door.  
 2. Lees eens Genesis 12:12-13, Exodus 1:17-19, Jozua 2:3-6.
  Is hier sprake van een overtreding van het 9e gebod? Waarom wel/niet?
 3. Roddelen of iemand zonder zelf te spreken (ver)oordelen is overtreding van het 9e gebod.
  Hoe kunnen we elkaar helpen om deze zonde niet te begaan?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.