Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Jesaja 51 : 1-8
HC; zondag 44, V&A 115

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 139 : 14 (voorzang)
Ps 130 : 2
Ps 105 : 4
Ps 103 : 2 R
Ps 147 : 10 R
Ps 119 : 83 R

Jesaja 51

Herstelling en geluk van Israël

 1. Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den Heere zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, waaruit gij gegraven zijt.
 2. Aanschouwt Abraham, ulieder vader, en Sara, die ulieden gebaard heeft; want Ik riep hem, toen hij nog alleen was, en Ik zegende hem, en Ik vermenigvuldigde hem.
 3. Want de Heere zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als den hof des Heeren; vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs.
 4. Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor! want een wet zal van Mij uitgaan, en Ik zal Mijn recht doen rusten tot een licht der volken.
 5. Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil trekt uit, en Mijn armen zullen de volken richten; op Mij zullen de eilanden wachten, en op Mijn arm zullen zij hopen.
 6. Heft ulieder ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel zal als een rook verdwijnen, en de aarde zal als een kleed verouden, en haar inwoners zullen van gelijken sterven; maar Mijn heil zal in eeuwigheid zijn, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.
 7. Hoort naar Mij, gijlieden, die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart Mijn wet is! vreest niet de smaadheid van den mens, en voor hun smaadredenen ontzet u niet.
 8. Want de mot zal ze opeten als een kleed, en het schietwormpje zal ze opeten als wol; maar Mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn, en Mijn heil van geslacht tot geslachten.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 44

Vraag 115

Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan?

Antwoord 115

Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeriger zijn, om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken.

Thema van de preek:

'Wetsprediking: Gedenk waaruit u gehouwen bent'

 1. Nooit onze afkomst vergeten
 2. Nooit onze Redder vergeten

Vragen bij de preek:

 1. Wat wil de Heere Zijn volk op Zijn leerschool áfleren en wat wil Hij ze áánleren? Waarom?
 2. Hoe luistert u / luister jij naar de Tien Geboden als die worden voorgelezen? Gaat het langs ons heen? Zijn het bekende klanken? Spiegelen we ons leven van de afgelopen week? Of nog op een andere manier?
 3. Wanneer is er sprake van voldoende zondekennis? Hebt u / heb jij dat?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Eigen Jeugdwerk
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.