Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Jesaja 42: 1 - 7
Mattheüs 12: 14 - 21

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 123 : 1 (voorzang)
Ps 72 : 1, 2
Ps 106 : 4
Ps 106 : 24
Ps 77 : 7, 8 R
Ps 145 : 2 R
Ps 67 : 2 R

Jesaja 42: 1 - 7

 1. Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen.
 2. Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten.
 3. Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.
 4. Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten.
 5. Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen:
 6. Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen.
 7. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten.

Mattheüs 12: 14 - 21

 1. En de Farizeen, uitgegaan zijnde, hielden te zamen raad tegen Hem, hoe zij Hem doden mochten.
 2. Maar Jezus, dat wetende, vertrok van daar, en vele scharen volgden Hem, en Hij genas ze allen.
 3. En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij Hem niet openbaar maken zouden;
 4. Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende:
 5. Ziet, Mijn Knecht Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen.
 6. Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand Zijn stem op de straten horen.
 7. Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning.
 8. En in Zijn Naam zullen de heidenen hopen.

Collecten:

 1. Kerk
 2. Onderlinge bijstand en advies
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.