Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Lukas 9 : 46-56

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 128 : 1 (voorzang)
Ps 147 : 6
Ps 105 : 2
Ps 92 : 3, 7 R
Ps 103 : 1, 2 R
Ps 89 : 1 R

Lukas 9

De grootste in het koninkrijk der hemelen

 1. En er rees een overlegging onder hen, namelijk, wie van hen de meeste ware.
 2. Maar Jezus, ziende de overlegging hunner harten, nam een kindeken, en stelde dat bij Zich;
 3. En zeide tot hen: Zo wie dit kindeken ontvangen zal in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en zo wie Mij ontvangen zal, ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft. Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn.
 4. En Johannes antwoordde en zeide: Meester! wij hebben een gezien, die in Uw Naam de duivelen uitwierp, en wij hebben het hem verboden, omdat hij U met ons niet volgt.
 5. En Jezus zeide tot hem: Verbied het niet; want wie tegen ons niet is, die is voor ons.
 6. En het geschiedde, als de dagen Zijner opneming vervuld werden, zo richtte Hij Zijn aangezicht, om naar Jeruzalem te reizen.
 7. En Hij zond boden uit voor Zijn aangezicht; en zij, heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen, om voor Hem herberg te bereiden.
 8. En zij ontvingen Hem niet, omdat Zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem.
 9. Als nu Zijn discipelen, Jakobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van den hemel nederdale, en dezen verslinde, gelijk ook Elias gedaan heeft?
 10. Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, en zeide: Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt.
 11. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek.

Thema voor de preek:

'Christus' opdracht'

 1. was niet om te verderven
 2. maar om te behouden

Vragen bij de preek:

 1. Is een "heilige ijver/inzet" voor Gods eer in de samenleving goed? Moeten we alles wat tegen Christelijke geloof is passief ondergaan? Hoe liggen deze dingen voor u/jou in het dagelijkse leven?  
 2. We belijden "Die komen zal om te oordelen de levenden en de doden". Wat is het verschil tussen Christus' eerste komst naar de aarde en Zijn wederkomst? Wat betekent dat voor u/jou persoonlijk? 
 3. Wat heeft het Evangelie van Lukas 9:56 u/jou te zeggen? Wat heeft het uitgewerkt in uw/jouw leven? Probeer elkaar daar eens wat over te vertellen tot Gods eer.

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.