Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Genesis 21 : 22-34

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 6 : 1 (voorzang)
Ps 91 : 1
Ps 97 : 4
Ps 105 : 5, 7 R
Ps 84 : 2, 6 R
Ps 16 : 3 R

Genesis 21

Abraham en Abimélech

 1. Voorts geschiedde het ter zelfder tijd, dat Abimelech, mitsgaders Pichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak, zeggende: God is met u in alles, wat gij doet.
 2. Zo zweer mij nu hier bij God: Zo gij mij, of mijn zoon, of mijn neef liegen zult! naar de weldadigheid, die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij, en bij het land, waarin gij als vreemdeling verkeert.
 3. En Abraham zeide: Ik zal zweren.
 4. En Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput, die Abimelechs knechten met geweld genomen hadden.
 5. Toen zeide Abimelech: Ik heb niet geweten, wie dit stuk gedaan heeft; en ook hebt gij het mij niet aangezegd, en ik heb er ook niet van gehoord, dan heden.
 6. En Abraham nam schapen en runderen, en gaf die aan Abimelech; en die beiden maakten een verbond.
 7. Doch Abraham stelde zeven ooilammeren der kudde bijzonder.
 8. Zo zeide Abimelech tot Abraham: Wat zullen hier deze zeven ooilammeren, die gij bijzonder gesteld hebt?
 9. En hij zeide: Dat gij de zeven ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot een getuigenis zij, dat ik dezen put gegraven heb.
 10. Daarom noemde men die plaats Ber-seba, omdat die beiden daar gezworen hadden.
 11. Alzo maakten zij een verbond te Ber-seba. Daarna stond Abimelech op, en Pichol, zijn krijgsoverste, en zij keerden wederom naar het land der Filistijnen.
 12. En hij plantte een bos in Ber-seba, en riep aldaar den Naam des Heeren, des eeuwigen Gods, aan.
 13. En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen.

Thema voor de preek:

'Abraham en het verbond met Abimelech'

 1. De reden voor het verbond
 2. Het meningsverschil om het verbond
 3. Het gevolg van het verbond

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconaat
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.