Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Lukas 22 : 14-27

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 31 : 11 (voorzang)
Ps 31 : 5
Ps 73 : 14
Ps 106 : 2, 3 R
Ps 25 : 6 R
Ps 139 : 14 R

Lukas 22

Het Heilig Avondmaal

 1. En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem.
 2. En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde;
 3. Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.
 4. En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: Neemt dezen, en deelt hem onder ulieden.
 5. Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn.
 6. En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
 7. Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.
 8. Doch ziet, de hand desgenen, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.
 9. En de Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is; doch wee dien mens, door welken Hij verraden wordt!
 10. En zij begonnen onder elkander te vragen, wie van hen het toch mocht zijn, die dat doen zou.

De ware eer

 1. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn.
 2. En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd.
 3. Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die dient.
 4. Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient.

Thema voor de preek:

'Christus' verlangen'

 1. Als de ware Gelovige
 2. Als trouwe Borg
 3. Als liefdevolle Zaligmaker

Collecten:

 1. Kerk
 2. Theologische Universiteit
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.