Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Hebreën 4 : 14-16
Hebreën 5 : 1-10

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 8 : 1 (voorzang)
Ps 99 : 1, 2
Ps 51 : 6
Ps 47 : 1, 3, 4 R
Ps 145 : 6, 7 R
Ps 16 : 4, 6 R

Hebreën 4

Christus overtreft de hogepriesters van het oude verbond

 1. Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.
 2. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.
 3. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Hebreën 5

Christus overtreft Aäron

 1. Want alle hogepriester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken, die bij God te doen zijn, opdat hij offere gaven en slachtofferen voor de zonden;
 2. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is;
 3. En om derzelver zwakheid wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelven, offeren voor de zonden.
 4. En niemand neemt zichzelven die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron.
 5. Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
 6. Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
 7. Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.
 8. Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.
 9. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;
 10. En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek.

Thema voor de preek:

'Uit het oog, uit het hart?!'

 1. Onze Hemelse Hogepriester (vers 14)
 2. Zijn Hogepriesterlijk hart(vers 15)
 3. Zijn Hogepriesterlijke hulp(vers 16)

Collecten:

 1. Kerk
 2. Theologische Universiteit
 3. Extra kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.