Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Lukas 1 : 18-25

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Lofzang van Zacharias: 1 (voorzang)
Ps 62 : 1
Ps 73 : 6
Ps 25 : 2, 7 R
Ps 98 : 1 R
Ps 32 : 4, 6 R

Lukas 1

 1. En Zacharias zeide tot den engel: Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen.
 2. En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen.
 3. En zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken, tot op den dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd.
 4. En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd, dat hij zo lang vertoefde in den tempel.
 5. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken; en zij bekenden, dat hij een gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hun toe, en bleef stom.
 6. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging.
 7. En na die dagen werd Elizabeth, zijn vrouw, bevrucht; en zij verborg zich vijf maanden, zeggende:
 8. Alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen, in welke Hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.

Thema voor de preek:

‘Advent voor Elisabeth’

 1. Haar versmading
 2. Haar verberging
 3. Haar verwondering

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.    
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.