Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Genesis 6 : 9-22
Hebreeën 11 : 5-7

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Lofzang van Maria 1 (voorzang)
Ps 146 : 4
Ps 97 : 7
Ps 14 : 2, 3, 5 R
Ps 91 : 1 R
Ps 118 : 8 R

Genesis 6

 1. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.
 2. En Noach gewon drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.
 3. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel.
 4. Toen zag God de aarde, en ziet, zij was verdorven; want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde.
 5. Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven.
 6. Maak u een ark van goferhout; met kameren zult gij deze ark maken; en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek.
 7. En aldus is het, dat gij haar maken zult: driehonderd ellen zij de lengte der ark, vijftig ellen haar breedte, en dertig ellen haar hoogte.
 8. Gij zult een venster aan de ark maken, en zult haar volmaken tot een elle van boven; en de deur der ark zult gij in haar zijde zetten; gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken.
 9. Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven.
 10. Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u.
 11. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden: mannetje en wijfje zullen zij zijn;
 12. Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden.
 13. En gij, neem voor u van alle spijze, die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijze zij.
 14. En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij.

Hebreeën 11

 1. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.
 2. Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.
 3. Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.

Thema voor de preek:

‘Bouwen mét God in een wereld zónder God.’

 1. In het geweld
 2. Op het gebod
 3. Door het geloof

Vragen om over na te denken of over door te spreken: 

 • Welke tegenstelling is er te zien Genesis 1: 31 en Genesis 6: 12? Ziet u dat ook in uw eigen leven?
 • Vaak wordt de ark afgebeeld als een soort schip. Waarom klopt dat niet? Wat is de ark wel?
 • Wat is de betekenis van het verbond dat de HEERE opricht met Noach? (vers 18) Op welke wijze is de ark een beeld van Christus als ‘Ark van behoud’? Welke overeenkomsten zijn er tussen Christus en de ark? Wat is in die vergelijking de geestelijke betekenis van de watervloed?
 • Als we Genesis 5: 32, 6: 3 en 7: 11 vergelijken, dan kennen Sem, Cham en Jafeth hun vader niet anders dan bouwer aan de ark en prediker van Gods gerechtigheid (2 Petrus 2: 5). Als u kinderen mag hebben: wat zien uw kinderen van u ten opzichte van de HEERE? 
 • Voor de kinderen: Noach bouwde aan ark. Wat is de ark? Waarom moest hij die bouwen? 
 • Voor de kinderen: Wie moesten er allemaal in de ark komen? (vers 18-20) Moet jij er ook komen?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Kerkjeugd en onderwijs
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.    
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.