Eredienst

Datum

Voorganger

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Handelingen 2 : 1-21

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Voorzang (bijlage)
Ps 135 : 2, 12
Ps 51 : 5, 6
Ps 25 : 2, 6 R
Ps 119 : 3, 86 R
Ps 150 : 3 R

Handelingen 2

 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
 2. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
 4. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
 5. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.
 6. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
 7. En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileeër?
 8. En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?
 9. Parthers, en Meders, en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea, en Cappadocië, Pontus en Azië.
 10. En Frygië, en Pamfylië, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten;
 11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.
 12. En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn?
 13. En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns.
 14. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.
 15. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag.
 16. Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël:
 17. En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
 18. En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
 19. En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.
 20. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.
 21. En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

Thema voor de preek:

'Feest van vervulling'

 1. de tijd
 2. het huis
 3. de mensen
 4. de belofte

Collecten:

 1. Kerk
 2. Eigen jeugdwerk
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.       
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.