Welkom in de kerk!

Wat gebeurt er in een kerkdienst?

Voordat de dienst begint
Wat moet ik meenemen naar de kerk?
In de dienst zingen en lezen we uit de Bijbel. Je kunt je eigen Bijbel meenemen naar de dienst of gebruik maken van een Bijbel uit de kerk. Deze zijn te vinden in de hal van de kerk.
Eventueel kun je pen en papier meenemen om vragen/dingen die je wilt onthouden op te schrijven.
Verder wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collectes. Het geld is bestemd voor de kerk en voor een goed doel. Het is niet verplicht, maar we geloven dat alles wat we mogen bezitten een geschenk van God is. Vanuit dit perspectief geven we met dankbaarheid iets terug aan de kerk, zodat daarmee goede dingen gedaan kunnen worden.  

Waar is de ingang?
De Eben Haezerkerk aan de Oegstgeesterweg 71 (Rijnsburg) heeft twee ingangen. De hoofdingang zit aan de voorkant van de kerk. Naast de deur staat koster Piet Heemskerk om je welkom te heten. Hier kom je achter in de kerk binnen.
De andere ingang bevindt zich aan de achterkant naast de fietsenstalling; aan de zijkant van de kerk. Door deze deur kom je in een hal terecht. Rechtdoor zijn toiletten en rechts is de deur naar de kerkzaal. Hier kom je voorin de kerk binnen.

Waar moet ik zitten?
Je kunt zitten waar je wilt. Er zijn geen vaste plaatsen. Alleen de korte banken haaks op de andere banken, links en rechts van de kansel, zijn bestemd voor de ouderlingen en diakenen.

Kan ik mijn kinderen meenemen?
Natuurlijk, ook kinderen zijn van harte welkom! De jonge kinderen (0 – 4 á 5 jaar) kun je naar de crèche brengen. Je bereikt deze ruimte via de achteringang van de kerk. Rechtdoor zijn toiletten, naast de toiletten is de ruimte waar de crèche wordt gehouden.

De kerkdienst
De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleid worden door het orgel.
Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Liturgie van een reguliere dienst (met bijzondere diensten zoals doopdiensten en diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd is de liturgie uitgebreider)

 • Ouderlingen, diakenen en de dominee komen binnen – De ouderlingen en diakenen dragen, net als de dominee, zorg voor de gemeente.
   
 • Zingen van een Psalm. Door het zingen van de Psalmen geven we als gemeente met elkaar God de eer. We loven en prijzen Hem om Wie Hij is, belijden onze zonden en bidden om vergeving. We vragen om Zijn hulp en danken voor zegeningen.
   
 • De dienstdoende ouderling (hij doet het gebed voor en na de dienst in de consistorie) en dominee geven elkaar een hand – dit symboliseert dat de kerkenraad de opdracht aan de predikant geeft om Gods Woord te gaan verkondigen. Bij de handdruk wensen ouderling en predikant elkaar Gods zegen.
   
 • Stil gebed – De predikant staat onder aan de kansel. We bidden of de Heere in ons midden aanwezig wil zijn en of Hij tot ons wil spreken door de preek.
   
 • Votum en groet – De dominee spreekt eerst hardop uit waarom en hoe we bij elkaar zijn. Daarna groet hij namens God de gemeente met genade en vrede. Hier gaat het dus over onze afhankelijkheid van God en wat God ons wil schenken.
   
 • Zingen van een Psalm
   
 • Ochtend: Lezen van de wet en de samenvatting van de wet – De wet leert ons Gods goede wil, laat ons onze zonde zien en geeft ons een richtlijn hoe te leven tot Gods eer.
  Middag: Lezen van de Geloofsbelijdenis – De Geloofsbelijdenis drukt uit wat we als Christenen geloven.
   
 • Zingen van een Psalm
   
 • Lezen uit de Bijbel – Dit Bijbelgedeelte staat in de preek centraal.
   
 • Gebed – Uitgesproken door de dominee. We bidden om Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest. Vooraf vertelt de dominee ook voor welke mensen we in het bijzonder gaan bidden (bijvoorbeeld zieke mensen of we danken voor bijzondere zegeningen die mensen hebben gekregen).
   
 • Zingen van een Psalm
   
 • Preek – De dominee zal vanuit het zojuist gelezen Bijbelgedeelte een boodschap aan de gemeente meegeven. De preek duurt ongeveer 45 minuten en is vaak onderverdeeld in drie punten. Kijk er trouwens niet vreemd van op als iemand je een snoepje aanbiedt. Dat is geen hint, maar gewoon een (lekkere) traditie.
   
 • Zingen van een Psalm
   
 • Collecte – Er zullen drie collectezakken worden doorgegeven. Als het doel ‘de kerk’ is gaat het geld bijvoorbeeld naar het onderhoud van het gebouw, maar ook naar het  traktement (zeg maar het salaris) van de predikant. Als het geld naar ‘de diaconie’ gaat, wordt het gebruikt om mensen van binnen en buiten de kerk die het nodig hebben financieel te ondersteunen. Bij de deur hangen ook nog collectebusjes. Dit is bestemd voor een aantal kinderen die we als gemeente financieel geadopteerd hebben.
   
 • Gebed – Uitgesproken door de dominee. We danken God voor wat we hebben gehoord en bidden of de Heere ons wil helpen dat in ons leven een plek te geven.
   
 • Zingen van een Psalm – We doen dit staande.
   
 • Zegen – De dominee geeft de gemeente de zegen van God mee. Hij strekt hierbij beide handen uit. Wij staan hierbij als teken van eerbied om die zegen te mogen ontvangen. De uitgestrekte handen laten zien dat de zegen ook voor jou bedoeld is.

Na afloop
Als de dienst is afgelopen gaan eerst de ouderlingen, diakenen en de dominee de kerk uit. Daarna begint de organist te spelen en verlaten de andere mensen de kerk. Na de kerkdienst blijven de mensen buiten staan praten met elkaar. Eens in de maand wordt er koffie gedronken met elkaar. Je kunt natuurlijk ook gewoon naar huis gaan.

Wees welkom. Voel je vrij om de kerkdienst bij te wonen en om vragen te stellen!