Video uitzendingen en de AVG (Privacywet)

De kerkenraad heeft in de afgelopen periode meermaals vragen voorgelegd gekregen over de manier waarop we de diensten in de Coronatijd uitzenden.

Soms positieve opmerkingen en soms kritische opmerkingen en vragen.

Daarom heeft de kerkenraad aan onze privacy functionaris de vraag voorgelegd om eens uit te zoeken wat we nu in het kader van de AVG wel en wat we nu niet mogen/kunnen uitzenden voor, tijdens en na de erediensten.

Hier is het volgende uit voort gekomen.

Een dienst uitzenden waarin mensen in beeld worden gebracht mag alleen als:
A. er uitdrukkelijke toestemming is van de betrokken personen - dan moet ieder gemeentelid uitdrukkelijk toestemming geven (niet wie zwijgt, stemt toe),  óf
B. het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. En dan is het duidelijk dat voor de woordverkondiging het niet noodzakelijk is dat de gemeenteleden in beeld worden gebracht.

Om toch tot een werkbare situatie te komen (en de uitzendingen openbaar te kunnen blijven houden) is het verstandig om uitgangspunten voor de uitzending te formuleren. Dan moet u denken aan:

Uitgangspunten voor beelduitzendingen 

 • De hoofdgedachte achter het uitzenden van beelden is dat de woordverkondiging en wat daaromheen in de liturgie gebeurd centraal staat. Daarmee is het preekgestoelte, de doopvont, het orgel en het psalmbord het focuspunt voor wat er te zien is.
 • De voorganger staat primair in beeld.
 • Zo min mogelijk switchen van camera-perspectief; de woordverkondiging staat centraal.
 • Geen kerkleden herkenbaar in beeld
 • Uit oogpunt van eerbied worden de gebeden buiten beeld gehouden.
 • Tijdens Heilig Avondmaal wordt zo min mogelijk gefilmd, kerkleden worden niet in beeld gebracht.
 • Bij de ingang van de kerk hangen bordjes waarop gemeld staat dat er t.b.v. live-uitzendingen gefilmd wordt.

De kerkenraad heeft zich in zijn vergadering van 1 september 2020 op dit standpunt beraden en heeft dit advies overgenomen.

Dit houdt in dat:

 • Er voor de dienst geen personen meer in beeld worden gebracht
 • Er tijdens de dienst geen personen in beeld worden gebracht anders dan de dominee en de ambtsdragers als zij uit de consistorie de kerkzaal binnenkomen. Dit ook in verband met het moment van het stil gebed voor de dienst.
 • Uitzondering hierop zijn de bijzondere diensten. Te denken valt aan doopdiensten, belijdenisdiensten en trouwdiensten. Als er toestemming wordt gegeven om het podium voor de kansel in beeld te brengen (door de betreffende personen) dan is dat mogelijk. Dit heeft te maken met de situatie waarin we nog steeds verkeren en waardoor er familieleden of andere mensen niet naar zo’n dienst kunnen komen. Op deze manier kunnen zij toch thuis meebeleven wat er op dat bepaalde moment in de dienst gebeurd.
 • Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal wordt zo min mogelijk in beeld gebracht. Er wordt indien het technisch mogelijk is alleen ingezoomd op de dominee.
 • Tijdens de gebeden wordt de camera op de doopvont gericht.
 • Na de zegen zijn de ouderling van dienst en de dominee in beeld i.v.m. de zegenwens.

We hopen en bidden dat we over niet al te lange tijd weer gewoon voltallig als gemeente bij elkaar kunnen komen om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te loven en prijzen. Om met elkaar te luisteren naar Zijn Woord.

Dan hoeven we – als we de gezondheid hebben -  niet meer verplicht thuis te blijven om via de mediakanalen de diensten te volgen. En dan wordt het ook weer mogelijk voor de mensen die wel thuis moeten blijven vanwege de omstandigheden, om in een afgeschermde omgeving met de diensten en met de gemeente mee te leven.

Laten we daar als gemeente om bidden.

Uw kerkenraad.